Regioprestatie Zuidoost Brabant rond!

Het jaar 2015 kan worden afgesloten met goed nieuws
 
 
Het is gelukt om zowel met VGZ als CZ overeenstemming te bereiken over de regioprestatie ‘Wijkgerichte Samenwerking’, die in de hele regio Zuidoost Brabant zal worden aangeboden aan alle gevestigde huisartsen.

Bijzonder is dat deze regioprestatie het resultaat is van samenwerking tussen alle huisartsenorganisaties in de regio Zuidoost Brabant (DOH, ELAN, PoZoB, SGE, Huisartsenkring Zuidoost Brabant) en beide zorgverzekeraars. Wij zijn gezamenlijk aan de slag gegaan met het thema dat uit de, in de eerste helft van dit jaar gehouden, flitsenquête van de achterban de hoogste prioriteit heeft gekregen.

Met deze regioprestatie denken we dat huisartsenpraktijken gestimuleerd en gefaciliteerd worden om de noodzakelijke samenwerking in de wijk tot stand te brengen. Doel van de samenwerking is dat mensen geholpen worden met hun gezondheid via een meer wijkgerichte aanpak binnen zorg en welzijn. Voor een uitgebreide inhoudelijk beschrijving verwijzen we hier kortheidshalve naar de tekst van de regioprestatie zelf. Het tarief voor deze 2-jarige prestatie die per 1-1-2016 van start gaat bedraagt € 2,00 per ingeschreven verzekerde per jaar (€ 0,50 per kwartaal).

VGZ gaat de prestatie nog vóór de jaarwisseling aanbieden aan alle huisartsen in Zuidoost Brabant via de digitale contracteertool. Ook de prestatiecode waarmee u de vergoeding bij VGZ kunt declareren is inmiddels bekend nl. code 31275. CZ heeft iets meer tijd nodig voor het inrichten van hun systeem en zal begin januari aangeven hoe huisartsen zich voor deze prestatie kunnen aanmelden en contracteren en onder welke code het bijbehorende tarief bij CZ gedeclareerd kan gaan worden. Zowel wij als CZ streven naar een administratief zo eenvoudig mogelijke procedure.
De samenwerkende huisartsenorganisaties vormen samen de stuurgroep, die verantwoordelijk is voor het monitoren van de voortgang van de regioprestatie. Gezamenlijk zal er ook een projectteam gevormd worden dat ondersteuning kan bieden aan praktijken die dat willen. Het monitorplan wordt momenteel verder uitgewerkt, evenals het ondersteuningsaanbod, dat per zorggroep kan verschillen. Nadere informatie hierover volgt in de loop van januari.

Hoewel dus nog niet alles rondom deze prestatie volledig uitgewerkt is, willen we dit jaar toch graag afsluiten met dit positieve bericht. Wij kijken uit naar een voortzetting van de in gang gezette vruchtbare samenwerking in deze regio.