Achterstandsfonds

 
Achterstandsfonds
Om de huisartsenzorg in achterstandsgebieden te versterken en randvoorwaarden te bieden, hebben de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) maatregelen getroffen en beleid ontwikkeld.

In achterstandsgebieden kampen bewoners vaker dan gemiddeld in Nederland met een sociaal economische achterstand, lage zelfredzaamheid, beperkte sociale cohesie en hoge zorgvraag. Uit onderzoek (NIVEL, 2003)  blijkt dat in deze gebieden sprake is van complexere zorgproblemen, vaak met een sociaal karakter. Agressie en oneigenlijke hulpvraag komen vaker voor, er is sprake van taal en cultuurverschillen bij allochtone patiëntgroepen en daarnaast is in achterstandswijken sprake van een snelle verhuisgeneigdheid en daardoor snelle doorstroming van de huisartspraktijken. De context waarin huisartsen in achterstandsgebieden werken is door deze aspecten complex en maakt de werkdruk extra hoog. Al deze factoren maken het voor veel huisartsen minder aantrekkelijk om in een achterstandswijk te werken, waardoor de continuïteit van huisartsenzorg in achterstandsgebieden onder druk staat.

Om de huisartsenzorg in achterstandsgebieden te versterken en randvoorwaarden te bieden, hebben de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) maatregelen getroffen en beleid ontwikkeld. Sinds 1996 is er een extra vergoeding voor huisartsen in achterstandsgebieden van kracht. 
De doelstellingen van dit beleid zijn:
1. behoud van de beschikbaarheid van kwalitatief goede huisartsenzorg in achterstandsgebieden
2. opheffen van de discrepantie tussen werklast en inkomen
3. behoud van het plezier in het werk van huisartsen in achterstandsgebieden.

Huisartsen met patiënten woonachtig in de zgn. achterstandsgebieden (zie postcodelijst) kunnen een aanvraag indienen bij het Achterstandsfonds voor praktijkbudget of projectidee. Informatie over toetsingscriteria, bestedingsdoelen, aanvraagprocedure etc. is te vinden in onderstaande notitie ‘Achterstandsfonds Zuidoost Brabant’.

Notitie Achterstandsfonds Zuidoost Brabant 2019

Aanvraagformulier praktijkgebonden budget (A) versie 2019

Aanvraagformulier praktijkoverstijgend budget (B) versie 2019

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van vastgestelde toetsingscriteria door een stuurgroep. In Zuidoost Brabant kennen we een stuurgroep Helmond e.o. en een stuurgroep Eindhoven e.o.. Hierin hebben zitting: 

Stuurgroep Helmond Contactpersoon CZ
  Rob Linssen
  vacature 
Stuurgroep Eindhoven Contactpersoon VGZ
  Dirk Heijl
  Marijke Botden

 Tolkentelefoon

Het Achterstandsfonds vergoedt het gebruik van de ad hoc telefoondienst via Global Talk. Om gratis van deze tolkdienst gebruik te maken dient er een code te worden aangegeven; zie hiervoor de informatie in de bijlage. 

BijlageGrootte
PDF-pictogram tolkenvergoeding_2022.pdf41.69 KB