HaROP

 
 
HaROP
De Huisartsenkring Zuidoost Brabant heeft in samenwerking met de GHOR's en HAP's op provincie-niveau een Huisartsen Rampen OpvangPlan (HaROP) uitgewerkt. In dit dossier vindt u hierover informatie.

Dit plan beoogt de continuïteit van de huisartsenzorg bij calamiteiten, zowel bij (flits)rampen als bij de uitbraak van infectieziekten, te borgen. Het plan bestaat uit 3 delen. Deel A bevat de theoretische onderbouwing, wettelijke kaders, definities en algemene procesbeschrijvingen (= de basis). Deel B bevat de regionale uitwerking (= Zuidoost Brabant) van die kaders (continuïteitsplan) en deel C is het actieplan waarin op lokaal niveau concrete werkafspraken zijn gemaakt.
Een convenant is door betrokken partijen inmiddels ondertekend.

Elk jaar worden de plannen opnieuw bekeken en geüpdatet. U vindt hier de laatste versies. In 2015 zal er per Hagro een HaROP-coördinator benoemd worden en getraind. Deze coördinator is dan de contactpersoon tussen de Hagro en het crisisteam. 

HaROP - deel A

HaROP - deel B: infectieziekten

HaROP - deel B: flitsramp

HaROP - deel C: infectieziekten

HaROP - deel C: flitsramp

HaROP - Convenant

Ebola stappenplan huisartsenzorg

Spoedeisende huisartsenzorg aan vluchtelingen in crisisnoodopvang